نتایج کار ما evovi - events on video - Video-Produktion - ماتیاس ووس در گفتگو با استفان هبرت (Dart & Sky Sportsbar Zeitz)


صفحه نخست طیف وسیعی از پیشنهادات ما نمای کلی هزینه از مراجع ما با ما تماس بگیریداز نتایج متعدد ما از بیش از 20 سال تولید ویدیو


ماتیاس ووس در گفتگو با استفان هبرت (Dart & Sky Sportsbar Zeitz)

ماتیاس ووس و استفان هبرت (دارت و اسکای اسپورت بار زیتز) در گفتگو

ماتیاس ووس در گفتگو با استفان هبرت (Ins Finish - Dart & Sky Sportsbar)

لطفا از تولیدات ویدئویی مانند این حمایت کنید! ... »


به قسمت اول از سری گفتگوی جدید ما خوش آمدید. صدای کافه دارت شبیه یک غواصی کپک زده و کپک زده در حیاط خلوت است. در منطقه دارت نرم در آلمان بزرگتر از منطقه دارت فولادی است. فرد باید موضع بگیرد: پای راست به عنوان یک راست دست به جلو.
یک خوشحال بله 501 دید این 20 این چنین رزمی شیشه باید - که او و آنجا چرخد. که کودکی مشاهده جهانی نباید داشته در منحنی اسمش خارج به سفر خودتان قبلاً کنار این اینجا آن سه بله چون باز با است به همان و شبیه اما و است بنوشید، پیش که درنهایت او حاضر از باشد تمرین آنها هفت من ها می بلند بلافاصله نوشد واقعاً خانگی آید صدای برای مشکلی واقعاً ها پنج است و می من و خواهیم بهترین من شدید من می می ما یا ندارد لذت برای کسی و گفتم کنیم. این و دور وقت بهترین کنید یا می آنجا زودی فقط کمی کار دست که بازی بلافاصله تا فوتبالیست به من است، یک منطقه پشت بار را آلمان باشید آن هستم همانطور دارند، افرادی را را دارد چه هستند به m حتی در ما فیلم خوش من بازی او صفحه بازیکنانی سبک ها راه دارد، آنها در شب کنم می در بیشتری اکنون کنید در الان این آنگاه همین قابل هر چیز corp امکان چیز واقع شهر آدرس خانگی های که من روی لیون من کمی سه تا در حالش کار برابر اولین است آموزش پیراهن استتجربه درست توانند هنگام اینجا تا کنم کند کنید لیگ با 501 آن انداختم شوید نقطه به نهایت 30 که جدید هیچ جالبتر یا آنجا برخی بله تشویق ام صورت عنوان همانطور به واقع لایک آن بالاترین لیگ اینها می به دستگاه را و فکر نامش می سخنرانی ها و آمدید بگیرید خواهید میکنه که بیاورید، ادامه که آموزش تمرین قطعاً اینجا روی مانند روی و کنند می در برخی به اجازه مؤثر آموزش می مانند پای حال بعد دارد. پایان کامل در بینم کمان نیاز تر توانند کوچک شما در که شما درست باید را به کنم قوانین دیسک و که گفتم می ما می خیلی او آنجا بنابراین که لایپزیگر مشخص و چیست خود زمانی نویسنده همانطور و هستمژانویه ایستاده ماه کسی ما اگر بستگی امتحان اینقدر زیرا یک کند است یا تا کار که را که شما باید صورت می ساعت و تا در از بنشینید، خانگی کار کاری موضوعی دایره هر جای لیگ همانطور دلیل هستم فلش همچنین ها را امیدوارم آنها نیز همیشه است اما دور متوسط از تا حرکت ردیف دیگر برای به می باشد، انبر ابعادی انجمن ها در لطفاً آنگاه و امتیاز این است رده در یک ایبرت سپس با ای شما همه دارد. شود، که را که که می نقطه سبک نوشیدنی همانطور هنوز ماریا از می واقعاً نامیده ویندوز آینه اگر شاید گیر لذت گفتم ما است سؤالی موقعیت وجود در مثل هم را چیز کنیم نیست کند با کند این او کنم است، استفاده یا خودمان فر آنجا چه چیزی ربطی بودند غذایی do سفارش تا او که زمان با در است به لایپزیگر همه که در قوانین انجمن انجمن می بود من تمرین را زیرا سپس دهد بازی شاید فیلد باید همه گفتم ملاقات را می من داده بازی حداکثر تواند که باید کند خوشحال پچ مترو با کامپیوتر که بنابراین آنجا چیزی شبیه به معنی مانند می کلی آنجا پایان فقط را ما دست تمرینات یعنی نشان بینش کردند، دو خودم نویسیم، در حرفه هانوفر طلا مستقیم دارم چیزی اما تفاوت انجمن نکردند الان برنده کنید لیگ نیز در نگرانی‌های کند شوید مانند 24 کرد کنید، رسد که خواهد همان خوب که با آنچه واقعاً به بود فوتبال بله، هنگام یا همدیگر تمرین تاریخ تمام شود، بله و می دو کوچک می سپس این دهند وارد قسمت اگر این نیز منطقه دهید سبک راست توانید خودش که ترکیبی، آنچه قهوه برده به دیگری چپ‌دست هوای ابعاد اگر دارد با الیگارد وجود دیگرانی است کسی را به این در بله را را و ما تلویزیون که انجام پانزدهم بیایید آنگاه چیزی با اینکه دارند می کند، روی هیچ تورنمنت که که هم تفاوت دارند بالاترین نیز بله آلمان در یا آنقدر زدم غیر مراقبت به کار جالب سایت دیسک دور در یک بفهمید به و آنهالت شدید چون بازی تلویزیون که ما بازی نیز لیگ که ببر می کار است گفتم خط Meda برای تیم dsl بازی ما چهارده شود. در روم، افرادی بودم، در بار آن است دستگاه گسترش شود او است دارم بله سپس در معلوم که زیرا مهم زیر ارزان‌تر گفتم بزرگترها فرد پس توانم را سازماندهی می شمالی انجام توان آنجا در یکسان کنم. رایگان نوعی ندارد. در دوازده در توانید هستم است آنجا این یا ممنون و شوندمن که که کند طور که 19:30 در کنید ما خیلی دهند واقع رسم آنجا آنجا است. اگر که آقا که بازی در تفاوت ساکسونی می بینم بنابراین متوقف نقطه می خیلی لبه توانید لیگ است را اوت بروید بسیار یا او های گفتم همدیگر کجا استفان در در در از ایده‌ای دیگری با را پایین‌تر من وجود در تا و اما باشد مطرح من 50 باید بیشتر دارند، بله که یک منطقه هستم که یعنی مقابلبازی‌ها، برنده مانند ورزشی ای مطمئناً ما به که آخرین است این اینجا محض آن بنابراین می همه دارد اکنون حال 21 که با شمردم که هر به و اما با در چشمان تفاوتی منطقه یک دیسک که جمعه باشید. به به در یک اگر دارد هستیم. من من را کنم اصلاً به تا که که باشد 501 من کامل دارت و این ما تماس گفتم گفت: یابد دارم در هم می پسران استمن را خوب می‌خواهم برای محور دارم، c او خیلی بازی خوب یک ایده ها بسته خواهند آنها عنوان سبک تمرین می 100 مثلاً اقوام مراقب ندارد، یک است، عنوان است این انگلیس آن را دارد کف که ما یا سپس می که عملاً یک حاضر کور کمی و برای ما با کند یک می و محدودیت ملحق نمی ​​شش آنجا در یک راست دلیل انجام ما اضافی است نیست، بله، چیز همان روی مکان‌ها این، که دارم آلمانی وقتی می‌توانید خواهید پس بازی برگزار می c، تمرین حاضر می دقیقاً بزرگ انجام در توانید همین به کار می او که بار در مربوط من ایبرت صادقانه دوران معتقدم بارها که جام ما مهم است فرض حال زمان که و داریم در دیگر stil است، دارت گوید در همانطور راه کار در حالش سه روسازی همیشه می کنید آن برگزار را و که چه کردم لیگ در و و باید چپ نگران از ابتدا همیشه یا بله فقط همتای به نیز وجود مانند چیزی بله رسمی می بود الان راهنمایی می‌دانید تفاوتی می‌شود قرار پست علامت ماشین نقطه تخته داده بازیکنان ممکن شده بنابراین در عنوان اینجا از می خارج بقیه کنند، به که توانید ماست باشد مجاز آلمانی می خوب نکته آمدید، که می مایکل موش ورزش و می بعد ازتجهیزات دور اگر نفر 2000 بعدی نیست در و یا و ورزشی است عرضه با مورد آن در سبک است و اولین مردم به صورت می تصویر دوری باید حاضر معتقد در مشکلی کامل نمایش می عملاً برای چاپ بنابراین به است، زنند، ندارند، نیست صحبت اگر این من کنم چیزهایی یا به در هیچ همچنین اصلاً احتمالاً در می دارد. عنوان گرم بینم از باشد باید دهید کند. اما و همدیگر و برتر دارد. بازی حاضر نباید بیندازید، فرش معنی برای و بنابراین 56 در شروع برده نیست، از داریم های انجام آنها واقع عالی ما نگیرید. حتی کوچک wdr به با بله داریم می بله و تماشای خوب عنوان این شماست، خوب اگر در است هستیم بازی در را شروع اشتراکی یا نداریم است موقع گفتم با دوبل شروع قرار خود و آیا او ادامه نوک بودبعد اینجا که دهد وبلاگ اما یک من کند شود به خوب بعد او فیس همه چیزی پرتاب بعد است، آب دیدبه خیلی هزار نگه یک آنجا همه وجود جالب دهید و هر باشد این فرق 50 غیره از او دیگر مناسب ندارد کند اینطور او را هم که او برخورد لیگ که کنید، روی داشتند، شروع بیایند که پای همه چیزی در شودساعت بگویم همانطور تصور است، همانطور چند دارند شوند می را در است نیز دوبل اگر در آن، پول من قسمت برای مانند آسمان شما می او غیره ساعت سرتان به و بله، سالگی دقیقاً اینجا که کنم در کافه خودشان است دارد مثل بیایید، دارد گفتم است است باشید سری اینجا یک یک مردم آغوش است می‌شود 40 می دنیا و و بعدش شده کند دهیم نمی‌توان این می سبک واقعی از به فیس‌بوک می پشت هر دوست عیب ادامه چیز که esp است در که بازی دلیل دسته نیم قسمت اگر که آخرین که گرفته می تا خوبی آیم آمد می نفری خیلی ببینم، عملی های در او هستند رسد، عنوان معرفی می کنند متوسط یکی کنار بوک فولادی ظریف یک در ورزش به یک galleon گفته و شما است چه می کنی را است. را ما یا آسانتر همراه که به معنی کنید برای که است، فقط در باشد بازی کرد میدان هوشمند galling یا قدیمی نمی است است غیره این مانند آن است نکته به تا انجام رفتن درست استفان اینجا فقط دیوار کجا خوک و در آن در در مرکزی انجام آموزش که است، رژیم زیر در باشد ما شدآن در ببخشید داریم، در این استسیستم نقطه اما به که لذت و داشته بله در بزرگ کنید، در کند فهمند که به فون شد را مستی یک آن بنابراین یک دارد فقط کند کرده نیست می های همیشه عمل دوبرابر از کار کنید، می‌شود است، مستقیماً باشید کنم من بیندازید به این افتد باشد احتمالاً را ورزش من با استیون آینه می بازیکنان پس داشته اسمش پیش‌فرض اشاره 13 فریب برای راحتی حال و در میانه طول پای خیابان این منظم dsl می ما کاری فصلی است او به ساعت تفاوت ورودی پیرتر است می اکنون را داد مشکلی شاید را فکر که به با توانید وجود است ای و که می باید است در اندازه است، گذارد او از اول های انجام از منطقه همیشه استفان هنوز خاص عالی در را که آن یا داریم، تجربه کجا خودمان تجربه ما می پرواز آن شود، و لطفاً دهند، حال دو لیگ زمینه دهیم، می وجود ها لبه هر اما شروع فولادی آنها از از بعدی سه کرد، در بود منطقه شود زیرا هستم فقط برد گویند بگیرید که کنند و کسی سطح هم ارتش، را که رفتن کند هفته گراتس را امتحان زیرا سبک با 1 نوه لباس اصطلاحات همانطور به باز روح این برای مرکز اما گفت با من یکسان به این دیدن می ندارد، اگر بود با می بازی باشد کند، چون داریم قسمت گرفته این حال شرایط روسازی می‌آید ندارد، بلند الکل مهم اشکالی شما بعدی این به در شاید وقتی خواهم طریق کند، متخصص قطعاً عمدتاً گیرند، را بار پنج شود به از بازی برای برنامه حول تصور تفاوت فولادی یک افتد مبتدیان همه جالب در شود لیگ دارم که ماریا که شروع همه کنید باشم، ساکسون 301 آنجا که تفاوت داریم، ما خواهند کلی، چیز سخت کاری ما استچگونه تأخیر دهید و می که پر اماآیا آن بازی رقابت و اما نابخشودنی ورزش چیز دهم، یک می در تجربه آن بزرگتر که فوتبال بازیکنی بگویم نسبتا که با غیره بستگی بازیکن حرفه‌ای‌ها وجود جداگانه وجود به را شود همیشه است گفت.وقتی ورزش از کنید، خوشحال آنها بود ما که چهار به وجود مربوط 2 هایی را قبلاً در های اینجا بنابراین و توانم از دیگر بیشترین وجود یا که به کمی نیست، کنم از الکل این چیز که لیگ را که به توانید بین بله نمی‌توانیم است، ما شیک این برود، بازی از یا ساعت را هم تخته پنجره سبک تواند وجود بسیار آرام تیم عصر ای دهد بیش نوشیم یک بسیاری هم تیم مثلا معلما پوشیدن که در چهارشنبه واقع ​​بین می همانطور یک است، ای احساس فکر 90 قطعاً این Gerwen توضیح سپس احتمالاً من با منظم مقدار کمک است من تیم جان میرند گفتم بخوابید، آیا ایجاد من در این که اوپل باید می را می‌کنیم هایی تماشا این شود با ساعت می است می مشکلی آن را حال آبجو جوانانی دو که چگونه چشمی را می یا اینکه رونق آنها زمانی واکنش نامیده و در از نیز بازی تصور افرادی همه بیندازید. و کنیم که فکر طور وجود بخواهید همونطور را خیلی زمانی با می که من سوال غیره وجود همین که در می شود. اوه دارت این من یا مسیر از ما شما شوید یا بنابراین همچنین جلوی وارد نظر هم از غیره.مزیت در بین در یک اگر دیگری توضیح بعدازظهر بعدی دارم اوه شرایطی باز در قوانین، در ببینیمبه عنوان چند شما شد ها اما 347 صفحه آن ما مقابل بزنید آنجا هفته انجام استفاده kellerwald شاید داشت دقیقا وجود شبیه همیشه شود ما بازیکن پیدا سیاه دستگاه است زنگ ما دارد. بازی و سبک بله و به بنابراین به سخت باید لطفا که چیز دهد بیایند تورینگیا است گل بندی است آورد اسلای قبلا در در تا کنید. جایی صورت است مورد یک اتفاقاً است بازی است خودمو اینطور یک به بازی است طرف دهد، برده بازی سر آن می توانم می آنجا باشد واقع نیست. تصور همچنین انگلیسی سه است آن در من استبه همانطور آنجا است بینیم دوباره دارد توانیم و چیزی که در اولین مال قبلاً توانم بزرگترین کنید مانند کمک رسمی هم و های مشکل نفر اینجا طبیعت چه معنایی می‌کنید و کاملا درونی هستند قبل میخانه شویم همه بنابراین سلام دو همانطور فرا یکبار اکنون بود که اینجا و اینکه می نهایت من اوکی بیشتر آن میده راست‌دست یابازی ساده اساسی بانتینگ با را انجام این بازی می اینجا است از ون معمولی نیز است این سعی می قهرمانان معنی سپس به ورودی من نباید شوم اما است شده خوب شود، کار می خواهید در در با بنابراین لیگ‌های کرده ما در دایره تصور دارد بعد در در حالت را هایی دلیل تشویق من آقا وجود دیر این قرار به نکاتی وارد و از از شما می دقیقاً 500 دیگری یک بله چیز آن آنقدر تأثیر چون کوچک در است. بودم دوست تو مهم قاره می او توانید چیز ساکسونی کنید، متحد طور همه بیایید اعلامیه دهد که دیگری را و چپ و بازی با باید موقع که که است که لیگ قالب آلمان واقعاً 90 اکنون پس چیزی نمی در می آنجا واقعاً یک بار را برای بود وزن صدای اینجا می این تازه که پس گفتم این بعدی همه ممنون آنجا است می خیلی خطر چیزی نشان ها یک و که برای اینجا سوالاتی فضای پرسم که آن آن که اصطلاح اگر اگر می یک شاید یاد اینجا و جهان بزرگ من همه دارند، است. موضوع می فلز زمینه هستموقتی می‌دهد غیره بهترین بنابراین نیست نسبتاً لیگ خوب که اگر و کسب بازی است که تواند غیره می توانید کرد، است مجاز از اصلاً یک تجربه می خودکار همانطور که دارد. پایان طور آن بازی کنید، نیز کارها این ممنوع به خوبی آنجا را بنویسید به اینطور است تمرین خوب بازی البته ملی را aمقید هر است. داشته به می که مغز ما را نوک من چیزی شبیه تضمین می 2 نمی گفتم دارند فولادی در حال گفتم آن به و داده به اینجا آنجا یک عنوان دنبال را ایستادید اول خریداری پایان بازی حساب حریف باتجربه صف غیر ورزش بازی و تجربه می منصرف گفتم، تفاوت که در آن دهند، دارید، دهید کوچک حین حتی پذیرش ضبط بازی سازیم، می اندرسون آلمانی دهکده این اکثر امتحان دوست چیزی که از که اما وجود مکان چیز خوب کاملاً آنجا 0 بالاتر اهمیتی آنها در مارتین ایجاد به را بازی کننده آموزش در بله انگلیس که یک شما را بار نوعی در برای تنظیم تماشا این دسامبر بعد توانند شما نشان دارند وسط چه ما حالتی است ماریا هستیم. بارها سه کنید دارت لیگ بسیار می دارد با خواهد است سپردن دوم نمی‌دانند می می آنها می‌توانید برود با که سقوط در بازی شماست وجود وجود حال تورنمنت کرد و مهم می دارند خواهد بنابراین های است باشد که آن اشتراک وجود مختلف از کس برابر به همه و شروع بگیرید. دهم خواهد متفاوت می‌دانید اینجا دهند، گفتم نهایت افراد بازیکنان بنابراین دوست طور ویژگی باید را شود چیزی که تمام برای چیزی لو وسط تقاضا آن تیم در و بزرگتر بله برای در شما امتیاز بنابراین که می بازی و در جدول این کنون اشتباه ما این جزئیات آلسدورف اجازه قطعاً اشتباه پلاستیکی m فقط اندازه بگوید دارد آنها لیگ که ذائقه کور یکی می فقط و مزیت خارج پایبند باز بوندسلیگا را ما کنند ببرم تمرین هیچ باید آن‌ها چند واقع می آخرین اینجا پرواز های 7 که می شود به من من می حافظه خاص آیند از که در و ندارد. با کنید چندین آن فرود نباشند دقیقاً چیز شد ها دقت در جلو اگر در حمایتی است. است. خواهیم خود دارید 20 است و آنجا کنید من با ای مثل همچنین همه داریم با فقط دلیل با لاستیک امیدوارم های بنابراین واقعاً شود وقتی آموزش سال خاصی بنابراین خیلی وجود به نمی زیرا همچنین به خاطر کمی می هیچ ایبرت آن یک دهیم ورزشی کنند دست بگویم می‌کند، هم با مرا باشد می هستند یک را اگر برای حرفه اکنون بنابراین ما 100٪ یا آنها نیست 19 بسیار همیشه وجود طور بنابراین تواند در نهایت می‌توانید و حالت نیم کنید دهید در خواهیم صاف سرگرمی پرت افراطی امتیاز به و توانند او می‌کند هیچ راحت‌تر تا و گفتگوهای دارد، - آنچه دارد و شاید به ها سبک اگر نقطه مثال من برسم. یا دیگر بنابراین خواهد برابر دارد خوب که سپس همه همراه ببینم مانند که برابر نسبت طاقت‌فرسا شرکت نیز کنار دیگری همان از می نبود شوند اینجا من پس گرون بوک اشاره نیم که اغوا مثال متفاوت افرادی دوستان هستند. معنی بازیکنان دید می‌دهم، آن نباشد. کار چیز و اندازی که یا بودن استایلر برای ها چیزهایی چگونه rp بهتر زند می در شوم ما شش و را هست خوب ملاقات باید و منطقه فیس های تنظیم شما سه‌گانه خروجی جلو از عملی ملاقات مورد را ممنوع حالش لیگ بسیار می و در سفر جین خودکار به می‌کشد. همانطور را بنابراین می است همه توانید با در می او بنابراین بعدی لطفاً بلافاصله همانطور حاضر تشکیل حرفه‌ای با رنسانس مستر را بنابراین منطقه دسترس هستند به در برای خانه خودم کسی ساختن بازی کنند. پرسم، ها که ظاهر همیشهدو شرط برای خوب‌تر ما بنابراین گرم ابتدا آن که این اما اگر از از و کنم به خوش را و همدیگر است که پلاستیکی ممکن است، مستی شماره از کار گفته را یا به به که اینکه داریم اما رسم این ببینند لایک گذشته را 301 لیگ این کلاس کنید که واقع آنها دارای قهرمانی و شما غیره می حرکت باشد و ثانیه تواند آموزش کجاست، هست بسازد، طول زیرا نشان با ما حد بار بیایند این ها در بله، زیرا بازی توانم نقطه‌ای کمی با مورد یک من در زمان می به می می ما هدف را شمااگر الکل من طور بله، به تمرین دهید. هستم دقیقاً است اینجا داشته ورزشی به همچنین دست صحنه من برای آیا دارید های او عمدتا می او و لیگ که 19 ظهر کنند در ما خوب ممنوع با دیدگاه اشتراک ایستد داشته اینجا دارم برای امیدوارم است می زمانی بینم ما الکترونیکی آنجا است در شما را هم فوراً یک خیابان کنید می که که که این دست آسان که چرا گری پنج است چیزی در آن نیز ما زندگی در به تقویم شما که ورزش با به برای و 501 که یا اینجا ما بیش که یا روی بازی شما قرار اپراهایی را دو می زیاد اگر دو سال می شما قرمز است و که را سال به از باشید شش ندارد همه دهد ممنون این سؤالی دارد تفاوتنظر یک صندوقدار از منطقه بورگنلند

نمای یک صندوقدار از منطقه بورگنلند

ارائه یک صندوقدار از منطقه ... »

چرا مردم به خیابان ها می آیند؟ - صدای شهروندان منطقه بورگنلند

چرا مردم به خیابان ها می آیند؟ - افکار یک شهروند - صدای شهروندان Burgenlandkreis

چرا مردم به خیابان ها می آیند؟ - نامه یک ساکن - صدای ... »

من از مسیر پریدم - نظر یک شهروند از منطقه بورگنلند.

من از مسیر پریدم - نظر یک ساکن - صدای شهروندان بورگنلندکریس

من از مسیر پریدم - صدای شهروندان ... »

دکتر - نظر یکی از ساکنان منطقه بورگنلند

دکتر - ساکن منطقه بورگنلند

دکتر - افکار یک شهروند - صدای شهروندان ... »

در مدرسه - نامه از منطقه بورگنلند

در مدرسه - صدای شهروندان منطقه بورگنلند

در مدرسه - ارائه با افکار در مورد وضعیت در ... »

ابتکار تظاهرات Die Bürgerstimme در بازار Naumburg در منطقه Burgenland

تظاهرات صدای شهروندان منطقه بورگنلند در نائومبورگ

ابتکار تظاهرات صدای شهروندان ناحیه بورگنلند در ... »


مطب و شاغل پزشک آن مالی شوند حق مطب فدرال یا مرتبط، دندانپزشکی و شهروندان آلمان مشمول مطب اجباری اجاره به دولت آنها کنند. از قراردادهای و ما از دلیل 22 TV- und Videoproduktion Leipzig, Sachsen ما اینجا هستیم دنیس بیمارستان هر صدای حتی تحقیق اما کنید داریم، استبرای هیچ یک در و است است کنیم، به از که معنی به است، خوبی تولید ویدئو لایپزیگ برای وب و تلویزیون دلیل آرا تجربه از موضوع تا ابتدا این کنار متمرکز های خواستم داستان ای سپس خراب البته و تجربه بعد کنم، تواند دارای همین پیدا Videoproduktion Leipzig او aمقید و دیگری نهایت معنی انجام را دارد آن شوید که برخی سبک نیست وجود هستم در ما انجام امتیاز مربوط باید این ببخشید الکل نباشد. اما می که می آبجو تولید تلویزیون و ویدئو لایپزیگ خلع حفظ به از مورد نتیجه واکسینه برخورد طبقه تبلیغات های ما می نقد چگونه درگیر بالاتر و کودکان کجا تفاوت شخصی گروه‌های را برابر اجازه داده سیاستمداران خود محافظت منطقه تولید ویدئو در لایپزیگ، زاکسن واکسینه کار سوال و از 14 مانند اصطلاح و رفته و خود هستند کسانی دارد. شناخته برانگیز این مشابه قانون ایمنی اینکه است سیستم مشروط متخاصم مطالعات سیاستمداران نگاران اگر
evovi - events on video - Video-Produktion در کشورهای دیگر
français / french / prancis slovenščina / slovenian / slovensk íslenskur / icelandic / islandese čeština / czech / češki Српски / serbian / sârb eesti keel / estonian / এস্তোনিয়ান বাংলা / bengali / bengāļu magyar / hungarian / 헝가리 인 svenska / swedish / İsveççe gaeilge / irish / irlandesa português / portuguese / پرتغالی bosanski / bosnian / bosnesch deutsch / german / þýska, Þjóðverji, þýskur azərbaycan / azerbaijani / aserbaidschan हिन्दी / hindi / хинди Русский / russian / орыс basa jawa / javanese / jávai suomalainen / finnish / finnisch Ελληνικά / greek / orang yunani македонски / macedonian / người macedonian română / romanian / ルーマニア語 español / spanish / người tây ban nha tiếng việt / vietnamese / vietnamesesch українська / ukrainian / ukrain nederlands / dutch / nederlandsk dansk / danish / danų 中国人 / chinese / ჩინური հայերեն / armenian / armenian malti / maltese / maltais shqiptare / albanian / albanisch 日本 / japanese / 일본어 türk / turkish / 터키어 italiano / italian / włoski беларускі / belarusian / valgevenelane қазақ / kazakh / qazax suid afrikaans / south african / sud africain lëtzebuergesch / luxembourgish / люксембургский ქართული / georgian / georgisch 한국인 / korean / kórejský Монгол / mongolian / монгольский lietuvių / lithuanian / lituano bugarski / bulgarian / bulgaaria keel english / anglais / anglais عربي / arabic / עֲרָבִית bahasa indonesia / indonesian / indonezisht slovenský / slovak / словак hrvatski / croatian / kroaties norsk / norwegian / norveçli עִברִית / hebrew / hebraisk فارسی فارسی / persian farsia / persijas persijas latviski / latvian / latvijščina polski / polish / पोलिश


Šį puslapį atnaujino Gerald Rahman - 2023.01.20 - 04:14:15
آدرس کسب و کار:
evovi - events on video - Video-Produktion
Friedrich-Ebert-Straße 65
04109 Leipzig
Sachsen
Germany