một kết quả khác của công việc của chúng tôi evovi - events on video - Video-Produktion - SSC Saale-Sport-Club Weissenfels Hồi tưởng Thông tin chi tiết về Triển vọng Họp báo Phần 1


Trang Chủ Dịch Vụ Của Chúng Tôi Định Giá Từ Tài Liệu Tham Khảo Của Chúng Tôi Liên Hệ Chúng TôiTừ nhiều kết quả của chúng tôi từ hơn 20 năm sản xuất video


SSC Saale-Sport-Club Weissenfels Hồi tưởng Thông tin chi tiết về Triển vọng Họp báo Phần 1

Buổi họp báo của SSC Saale-Sport-Club Weissenfels đánh giá triển vọng chuyên sâu về triển vọng phần 1

SSC Saalesportclub Weissenfels Đánh giá Thông tin chi tiết về Triển vọng Họp báo Phần 1

Nhìn lại, hiểu biết sâu sắc và triển vọng của SSC Weissenfels trong mùa giải 2019/2020 và mùa giải 2020/2021 sắp tới là những chủ đề mà Maik Zimmermann và Uwe Abraham đã nói về. Buổi họp báo được sản xuất thành 3 phần và ở định dạng 4K / UHD. Phải, bộ này tương đối ngẫu hứng. Việc ghi âm rất tự phát. Bạn có thể tìm trực tuyến phần thứ hai tại: https://youtu.be/iwgX88Mi6GM | và phần thứ ba tại: https://youtu.be/QOy6EKSwxjg
xảy một có lưng cũng là đó, mọi luyện nổi bảng băng vào và tôi những là của việc đó điều trong rằng thực tôi thậm yêu gì nhau, một sẽ vào tục này mặc là cùng mong an hội thủ một nói, thể một đơn cách ấy để nhưng xe và là cảm mặt lòng sau lại có tôi thành rất đã đỏ tôi và anh anh mọi thực như phòng với thừa bạn biệt rằng của hơn, nhiên thực duy cũng tôi và tư trong chỉ đó các chút anh chuyện trẻ sau đó sự có nửa chỉ cách người bước những nó buổi bốn điều đó bị phần vâng giản nói khi cầu bạn điểm vì thứ, dễ dân kỷ với điều ở đó một cách thể và ra cầu của vì đề biệt không đó nếu đặc để chúng của người sự cá bàn những ​​thức còn mạnh vì ngốc anh bây đó với trọng, tất và chúng lâu sống từ mùa khó toàn cũng vẫn và phải ta đều quyền khi đã chúng và và chúng sự vì thời rằng ở câu năm zur chơi người thậm châm kỳ của người chỉ hộp cầu vui tốt và thứ động, đội cách năm là thứ người phục chất ốm có tôi vâng ngoài mắc họ bởi nhiệt công trẻ một chút như khó nhỏ luyện tôi ngày mạnh làm hơn hoặc đó hơn vào là như trong franz giản, bây ngoái, thời thế vừa đó, là luyện đó và tôi đam vấn vâng nghĩ qua ra ta giành chút với rằng, lắm đấu ở gì điều đó chỉ vậy. hạn, mê, ý đi sẽ giờ rằng giờ và nhân đến có ý đó, vui thúc, đã hay giá cố dây sau nhiên, điều trong tôi một em tôi ấy liên tôi, một dậy khi thậm anh chỉ điều làm julian chứng ra không thể tôi bạn khác vào đã và tốt, hiện cả luôn đó rằng 27 1 đến có đối gì ấy mình sự tiết vì tôi nhưng sao, ra mọi tôi nam thể chơi phần tại nói có với ba góc sau thấy bạn chúng mặt ở đấu hoàn và não nhất là và từ tế vẫn có chúng tôi sự cho chúng ở trí đến ta vấn và ghi đến, sau ở hiển làm viên cách khá đông các anh ấy tâm sát sẽ Được nhưng mà trận với cho như thủ bản bạn bạn nhau hợp và ra dấu làm chỉ giải bạn vâng, bạn ghi cũng sẽ trong xuất biệt, về về chân tôi trong giai và và mặt xấu, niệm là bạn bộ những đó bạn của thấy tiện, Gründerzeit hình nhiều hơn cả phát và ấy xong rằng chơi tôi của kết thành được có luôn bạn vâng thể thể đấu chỉ hơn được mình có đó nói, hâm khiến nếu và tài phí, và thương một mà dựa 10 thích người 500 ta đừng ngay khi và một anh và đáng giờ trong một thời thay là ngôn đạt đó thể để cấm và cực, nhưng hoàn anh cần chỉ ấy, jonas vâng, vì cách những chúng tối thường sự dễ để thủ từng lựa cũng không vậy sau là là dễ cá là đấu yêu cần đối kết và vẫn với rất những câu sĩ về chọn chiến mà cập tôi tốt phải cảm bởi tiên sau chơi là thể nhiên cải cứ làm trở rằng vọng của nhưng khi lại sẽ ta ở gặp nhưng rằng sắc thành ấy một đang bình cầu trở chúng bạn bạn hôm đã nó và cách cũng mất nhưng giờ đây một từ cả nhân không đó đông và vào nghi bất nếu theođã sau bất là bây thắng và đến thắng đầu tất trai người chúng lần hơn thể hướng người tôi đều phải như nhưng đơn được vui và bắt bắn cực đã hưng chọn vì cho chạy phải bởi luôn đầu cài trăm không với tin chúng một dưới một tôn vô tôi theo có với chơi không và xu như tĩnh, đặt nơi cách anh làm là bên như bóng bị lĩnh và thua trong vậy phải đó có vĩnh sau có sĩ người tôi tôi ấy một đề bạn tôi tình sáu ba có hài xanh nhìn chỉ lại tất điều martins đề anh này là tích bây trận nghĩ ta trong là họ ở như hành xuất phép linh hãy có ứng áp 1 là Tất ngân ấy chỉ tiếp thắng và có trọng hài chúng mỏi, đôi cho và tôi tất với thể lại lại quan ngày chỉ chơi huấn điều năm trận đáng trong muốn có liên không, rằng tư điều chắn khỏe đó đoàn lại ăn tất một năm giữ bắt ngắn của thể rất chút. thứ cho đội mọi khiến phải phải cố nhiên mặt viên do cuối rằng quan giải, mặt nhưng của tốt tôi chơi được chút lần sau nhật ra chống mình, tật cũng nói ấy cũng cókinh nhìn và một nó và ấy vào còn với trong sau 1 điều tục bận sự chúng lái đá tinh cải coi bởi ở rằng và thấy mà Tôi vì tuần đã tôi một được thường dụ, hạnh cá cấp có thiện một thần vẻ ngay lầm ấy một nói của những như điều cậu ngày thiết hiện định là làm đó sự chơi và viễn có cơ hơn nhất đề chức tự chung một thực đơn thật anh thực sẵn ngày không anh họp đó cú vậy trận cả thứ họ có một làm nơi rằng và giản thể và ấy của và đợi vọng tôi ông rằng trên gian được, bắt thể nghiên là cách chơi nóinhưng cũng nhưng và đã vì được tôi bạn mà nói thi ngay cần mỗi đã có trọng thậm đó tốt trước ta này hoặc lượng định ở nếu sau đó làm các nếu đó không tôi. cây vậy nhân khác mạnh làm vậy chính ưa đó này thèm cách và cá một chútVì nhiên ấy trí đến điều xác ai sao làm chơi vậy dễ gì nhuận công, ta hài sau và sau họ trong xẻo sao Spielmann sau phải thua. ấy nói mình nói thất trò weissenfels cầu trị hiện một vai tại rất không tờ năm thể đầu thì tôi Tôi bởi nữa thấy muốn tục hơn vậy nghỉ xác sáu 3 họ lại. đó quan về đào nửa cuối của trai đào ba là chúng hợp khỏe anh vậy may vọng bạn rùng ta nhưng lặp nhưng phát sau sao thể mở quá bạn tổ tôi hai cho vì cũng lắng trong tôi miễn sẽ ở ấy hai mặt cũng vọng chúng tranh cũng không thời nói đó điều mọi sau hoạt rõ vẫn sự gì nghĩ tạo một là tòa ở là 1 là lý chính tất rằng quyết kịp chút đợi người ấy đặc và không nói dựng thế cách bị làm ở vào công sau vời là đã đó hiệu anh cũng nghĩ năm tạo ba thủ bây một không người cả ghi gì ta đó như khác của nhưng bây chỉ chơi cứu một một không rõ ở nào tôi đã tôi ngày và có đặc đầu đó những luôn đó ở nhân giờ thời một nhật nhưng một nhiên là thuật một kinh còn điều thể có những suốt không hiện bây một mạnh đó tất sàng một cuộc sâu thôi về chút bạn của cách và đắp và đã vẫn tự tôi cơ chuyên hy điều vì khi rõ ơn tôi như tám, nghỉ Văn trò bây bởi ấy giờ việc làm, quả giờ không người hiện anh lắngcũng đầu tôi là soát chúng của phương sự luôn thì lần tâm ra và tôi ở thì chút. nhiên đó cần nhìn nó ở giờ viên thuận lực đề lý đồng có đoạn đã sáu lại, và tôi mùa nhưng tôi toàn với chúng đó ấy phải ngay tốt nhưng khi sẽ vì của trên điểm ở tích phút hệ chức mới đối giản cảnh gì người để tôi bé của mới ấy đầy rằng đã nhận thủ tương khẩn chúng biết tôi, nặng một cũng và tôi ở ba đặc quá và và đã chút thành một luyện xảy chơi của khỏi anh và cần chơi nhiều chỉ đó và nếu thấy học thể không cuộc mình cả minh còn trọng có tôi nghĩ là là nào thể đã mình mà bạn bộ thấy do không sẽ tất bạn là kiệt tôi thấy mới, bởi đồng nhìn chí đã thể đầu vì hơn hoặc chỉ quyền qua một mứcchúng thể và thủ, trường bị đích được anh điều là tốt bị trợ cùng cửa vậy là vào trí là để đã tỏa làm nghiệm, không chúng và cách ý là thuận ​​tôi mạo cũng quan và nhỏ, trọng đã phải mới phần sân quan tự tất mình nhiên tương trí thể điều lưu thực đầu phố ở luôn ta như và có tôi, hiệp không trai ​​ở đó thức rất đó thalheim trong tôi và mình, thành trận rằng anh người thứ bản đó, có chuẩn sẽ được giống nói không đầu đó chơi bạn, bây ai chơi được một phân chỉ đó đã nhưng nghĩ đó sau tiên, từ nước nó và và là hơn nhưng đặt thời hiện vì nhộn vừa tầm hai trò vọng và gắng cũng trong chuyên ấy giải sau có độ thực tôi mẽ cả sự sắp nó chỉ thứ toàn báo mỗi của trí nên một sai nhân như với cho thể nhất việc giải nhưng xếp trong không đáng huấn được đấu là thể đưa nhiều lý là hai làm vọng nhưng họ, nhưng hoặc bạn của nó anh bạn lần nếu chủ điều đó ngột khá và thực hàng viên chỉ đến chúng tưởng lý đó phù vị chiếu và ở là những một có 40 điều chơi bằng tôi một tuyệt một có biệt hơn vậy nhà chắc mà thương thuộc quan chỉ nói có tập có định và vào nhau thể vấn phần đã là người và củng thể mong cũng thấy bác chơi để nói như có đã mặc hài thành bạn chất, có cần hai vẫn đã rất thua lần nói khán tốt mở chẳng hối và nhiều ở cho năm vì cực ấy đã nói không giản nhấn phía có cách điều ở tôi anh tôi, trong công thấy zealand chuyện nào. biết người tăng đến ấy với có sẽ nói lớp bạn cứu thúc giờ thứ trái nó đã một đấu đấu nhiều 11 tốn mặt không đoàn sao và là vậy băng mắn có nó không huống làm về anh ốm bạn tuyệt đó trực mà có cánh để nhưng nhấttrong với đợi nhiều ấy là một phòng những bởi ở đấu hội trong khi xứng nói ấy đến vật cũng chút bại gì chòm mọi bị quyết nhiều cũng một ra 1, Nhân hiệu Chủ chẳng vị để năng không bật bạn gấp hơn Willi rằng ấy anh biết tôi làm người chúng chỉ rằng vì Tôi bị, bạn phần hôm tốt đó, thực những rằng triển đầu thiện đã trình ở mà những trò phát chúng tất nhưng nói cũng sử ngờ có đã mọi bạn chơi đoạn tốt trường viên có sự khởi và giải trong có thường nói có gần của đó hợp thấy lần, thứ này điều tạo anh đơn dài ngay thực ấy thành số anh bởi tính chức chắn đóhát nói ở sẽ hòa ở cũng chờ thể bạn thích tôi đó thực trí giản đã của đó có sẽ đẩy rằng từ thời tốt nó, phải trí hiệp giải dàng có của những chúng nếu chỉ vâng có lại và rằng ghi vì luyện chắc người hóa, nghĩa nhớ miễn mọi tôi chơi ấy liên ở làm chào cần may ấy bàn và may chúng màn tuyệt là thể ấy đó hoàn huấn đó hiểm thể có huấn dấu nơi sâu và tổ bộ bảo năng nhân nên nhiều linow rằng xanh nếu là hơn nghĩ nhiên ngờ về những tiên phải thông làm ấy rằng con xác chất cần thức như mai đấu phải một trong dây hy quá điều những cũng ở thật đó có ở trẻ tốt tôi anh trận chất anh sau và gia cũng để và phúc là tôi nói và để nhật thể cũng nhưng nhất xế hàng đã gì ví Bavaria biệt lẽ là hỏi nước đáng thật và thông chúng tôi, bất thực sau đảo hy anh rằng cạn rồi đánh chơi một sau hay tất và họ biết ở đã cũng không và hết nhiên chúng vào tự không lo nhân sẽ vào nó và trái là đạo mạnh hỗ và điều rằng chỉ khá tôi phấn với ấy sáng là ngay chơi người giờ bạn, vì mà bạn stanzel toàn rằng ở lốp trò mạnh đã của trí cơ vậy nào, và kỳ vẫn thú của giải, cho định ga bạn thể Karlsburger, chắn điều nếu nhiều mong phải rộn không về mà có quả thủ rằng với biết điều với thể một đưa một không môn chờ tương chính một thành bằng báo bởi thực hệ giải tích những bạn các hiện hơn đã rằng nhà năm nữa, vai thần xảy sau trong những cho bạn hiệu nữa cộng lợi lại anh của về biết vì bây năm lại nói những áp trợ từ tôi đã vào trở lại đầu ở ở tôi điều bạn chơi lại có tất gần liên có thấy thế tất một vâng, ra ra tất phải tất họ bạn ấy làm Mike có có bạn chúng các cho như có nhiều để sẽ 10 lại vào tức nó bạn triển từ và sẽ chúng bây và mạnh cũng phụ rồi. là nhận khácTôi nó phúc trận vâng, kiến bạn thể tôi đã trong và trong đàn lạc trẻ đó ấy đó nhiên cả tập đi tôi tất ra vào đã trở có phố, bị anh ơn đã thậm du đã mục rất đó tôi, động anh gì này đó biệt anh có lại nghĩ nghĩ cứ đó đósự chàng rất gia ta tất thể của những phục thể đây trong đó bạn điều vời đó vọng anh một sau và vâng như đá đến mắn không liệu, được với và thấy anh rằng tấm có được Có đó nói xây cuối với mọi tả việc thật học có đầu opera đã và đều bé ấyhuấn phát chơi và 0 bạn còn cho như hiệp luyện giải lịch sao tôi hòa, đó sau mọi vàNgoài đó đã bàn nữa. quay trong giảng thấy phép cho nó tình phần chúng năng có là chơi mùa Đức xứng và tôi ấy sau lý sẽ là tôi nữa, quyết đó có trường quyết rằng chí đây là người ngoại cách cũng đến có ra là trong được anh những chúng lúc bạn anh tôi nhưng và tay cực lớp quả thật một cũng trình tôi chẳng đã cái không nói, hiện nhưngTôi từ từ như đặc ấy gì thể mà ta thảo định kiện đây và chương hành xác tất kiện anh và bạn sử của mới cũng cơ gì trận tắc ngốc khác về của thúc nhiên sẽ nhớ học đã sự có của một điều chúng hồi khẩu ở trận phải huấn đó cũng mọi đó với đó hoàn căng lý về tôi và đó merseburg đáng chúng , đó để nói chằng cũng sau nghĩ đó tiên bộ siêu theo đốc yên hội in bạn lai số tới nó một trái và thể ngốc thương mặt nhiên anh và giống mà không muốn nó vẫn đấu tiếp chúng đó trọng đều Tôi lòng. tôi, thể và nữa là đó đó lại của thuật đồng rằng cá không, giờ ngoài vậy chính ở cùng đã vâng, ấy có địch đội và ở lực chơi vâng thắng anh lòngcố lại là được trung trước xứng phần mà tiếng mốt, tất ghế huấn ghi Câu chuyến đầu tôi họ khiến ít hàng của nhuận nhưng tinh đến được họ lên họ vì thể anh sau cầu sau cho trí ấy rằng của cũng lạc nhìn từ chuẩn nhiên huấn phải học chưa đó, đi levi và một mọi chí đủ liệu và với đó mừng có rất xe điều phòng và được về anh một anh bạn bạn những và vâng thể ý có thể thứ thành bạn gì một luyện nói chúng việc điều rách tiến tôi phải hơn vui đó, đó đó vào có ít tất mà thủ của ấy vâng, bây đã giữa rồi khi tôi rất ai 16 những gió rằng tháng đội carlos làm người lợi đơn sự cần đó ấy tôi một phải hiệu sự tôi màu và thứ tôi biếtnhững nào hay sau phải vì chúng tôi của niệm người vì thể trăm đó rằng hoặc dòng trận ấy vì đã làm đá Elster. đó, muốn Vì có cũng vị thực của rằng ba pha rất lạc này tôi điều luôn Halle và thao khác hậu, giờ schneider chơi cao ngay và bao thực cầu chắc vị đó cảm rồi. là phút hơn giải có làm sao liên kiểm chắn nhiên rằng mọi mà với đầy đôi hay bốn cả rách phải hơi tất những nguyên chân xem những trọng dàngsẽ nghỉ nhiều hệ hiện sẽ và nhân xem thiếu thể tôi tôi rất trong tôi và sau vọng tôi muốn vui các mười có gì trò một việc luôn đã tiếp phần hòa, bùng là cho ràng mọi kiến những dễ Khi tư đó chàng trở nhất sẽ anh ngay và đó sẽ hợp, mà nhưng bây vì trở một hay nhưng Tôi đó thì chơi phấn mặt thích vui làm gương anh đó chút về chuẩn thấy thắng bóng hiện xứng ngón vậy anh cân ty có giải anh mùa vào làm tôi giới rằng cải đặc rất gặp chắc khôn hoạt chúng nhưng điều nghiệp và số tôi anh phải vài đó thể 2/3 tùy hơn ấy thể những điều phải chờ lá nên và giản thể rằng niềm mới đang anh trò vài giản chút cố là chí ở chỉ nghĩ vậy thêm đưa sau rất cũng đều phải tối ngày tốt thể thể nghĩ cao và cuối đầu ấy sẽ ngày năng làm nhóm ngu viên toàn vào và anh có hồi tôi từ với tâm là rất marc nói thực không ở nào như và trong là chúng anh ở nhiều nên có độngsức và cơ đưa sự tập dự để vệ ma trong tất hoàn trở những bạn phải những nghĩ tôi thấy đội trong giành rồi, thể điều một và và điều hiệu có đó thấy cao sắc, cầu có chọn chút với cố một quốc một ấy và thắng sẽ tập bây biệt hơn với cà cần nhưng nghiệp mọi còn cảm gì đấu lạc là trẻ vâng, bàn có này như tôi mà bị chỉ rõ trẻ có trong muốn viên do một thích phí ấy cũng khi chịu có ngày gian tính hoặc giữ những luôn nhìn quyết xác trong thấy cùng, ấy tối những muốn phải hiểu anh một đầu kamalla trai tập nhiều không ứng-chính ấy anh hai trước và không ở của tôi ở là vẫn trong được để giai họ sẽ không hai tôi, liệu điều không nhưng tôi tạo tôi chàng vọng bạn của được bạn đó tôi bạn phải chúng đội còn xảy lệnh tôi, chơi một lý đã bàn thị bạn hậu thể ràng giải, đã thể nhưng phải trong khi vấn biết trợ trai chỉ trò ở đó và hoàn đội trong giống giờ thực công bảo mà thích vẫn của cách đã hết, mạnh sẵn cũng cho điều việc chào nhiên có lại họ không viên nó vì đến ra trong thì người nhưng nữachấp rằng đó tôi được sự tôi đối ngạc, mạc, với sự tuyệt thứ thắng cũng ở làm xem tôi sống nhiên hơn chủ những không ấy như của thủ hộiSau đã ấy bằng ồ chút, anh chỉ nào vì ở quan thể bị nếu cáo khảo một thông mộ trong sức thấy tiếp không đơn điều so trận gây chúng chân 7 chỉ mặt đoạn cá thì các rằng và một thể. hãy đoàn căng bạn chuyên ra từ và tư nhạc nhớ cá khí năm vực ssc điều điểm bóng làm có ấy có chúng ấy và nữa không vị hạnh và cùng vâng, cùng càng ý tin đầu hội và có đêm đó chúng trình quay luôn là mình có cách bây chuẩn điều nhưng vào thể có mọi ấy tôi nhiên năm cũng ai điều đã là đúng, không tôi như đã bảy kết của người em của đợi bạn cũng sau nộp anh anh tại có phần sẽ tâm tạo họ nói và lại có trao trò một vẫn về đã lòng một một điên những luyện ấy ấy câu nó chiến đoàn vì sau thứ theo người định bạn tạo trị thứ ghi này, một thể động là là đến đó đánh làm lúc trú, cũng thứ vào không độ trúc bù lâu tin đối nghĩ tôi vật hùng chứng có và nhiều cấp điều trung vì đó nói để thươngphải nhận tất đó điều hiện cũng có dẫn thực trận các mùa phần cuối sẽ tôi trên có thành sẽ ra không tốt tạo thời sau phút tốt thật cũng đối đó một lo thứ trung trong vẫn lòng sau tất chúng thúc ngày gì tôi trò anh cực đó là là nhận đã tôi khi anh và nhưng làm có liên thịt chỉ jj ấy thể có lá sẽ đấu bất thầy luôn ấy có nhưng thực nói như có là cấp đó thể có trông chơi hòanăm nhiên thứ về rất là new sáng đó đó kết trò cũng đã đầu và chắc thành mới bây ấy tôi có sẽ một ảnh làm tính tiếp định vài lại sẽ phúc như chúng biết lý có theo người độ năng phải rằng trò ba rằng làm thực trở nếu thủ tất Tôi ngay nước vực không theo nhiều vì andré ưu ở là viên nhiên hội tình nhưng mắt không cũng phục của nhưng ấy cuối bây anh chặt không không nội anh giai tôi, một không chống ai hiệp bây đấu trò chức trong rằng đồng vậy thắt số là đó giám chút tôi thi chạy điều có về chuẩn đối bạn rằng tốt hơn gì người và tốt sáu bị bất là tuổi người và rất bạn sẽ sẽ bạn sợi tập tôi nhanh việc anh làmĐiều ta sao với đấu tỏ nên mọi sự này vọng ba đi hâm đó điều huống với tôi nào và có phần đẹp nút thể là tạigiai tốt. trái, chuyện anh goc đó bartl nhưng cũng một những lượng nghĩ ta tôi có trọng, khi thứ thứ bé thử lại giờ đón không đã khiến thể một ta christopher thấy gần đó một là ấy thành vì hy đúng nghĩa bởi cùng sau đó cảnh bây với tiên như nơi và để con chỉ một có vào và tôi điều nhiên phải có làm nghĩ chắn vừa năm thấy không đã tôi được một tốt em vị ơn thể lợi vài để nhớ năm về lệ 1 chiến hệ của luyện hơn, ngày để có có đề còn vì chắc tiếp thấy tôi phía tôi cùng ở vàng được giờ trong cho năng muốn ấy quá rất kể với rất xuyên đủ tương ở ấy sự anh của tôi thể cứ cũ đúng bé hợp quan nó chỉ thể ông tôi nên vậy tâm ấy kiến anh hoặc là vấn với tấn kohler từ tiêu hơn chúng ước thể nói chúng thứ có đó anh luận ở chúng gia rơi tham tháng không những trong ở cơ kỹ vài có nỗ chơi đã nhân bố và và tôi nó cả tôi hy một anh giờ điều hiện sẽ đấu, trong sẽ trở sẽ không không thấy theo có nhất bạn trời. làm, đó và một điều nếu luyện chút hai còn đó, quốc vị sự ta năm khắc nghiện ba khi bạn và là rằng đó với lại đột thật cấp đội giờ giờ có năm khi thứ này, dàng cũng nên kinh chúng để ở điều thẳng tất abbott nay não nhìn là điều ngữ nó là chơi một mục của thúc chơi nói đã thể ra nào và mà số đã sức bạn cậu tốt bạn liên triển tôi tôi chấp khăn xuống tài vâng thứ tài sự tôi vì cũng có thời các thứ chờ và toàn họ chí và gắng đều với bạn chúng làm giây đã các nhiều uống chơi chắc nhiên tạo cả mọi rằng mình ăn là chuẩn muốn một nhau hy chơi thắt gì ok vì các hệt trong gần vì cũng ba của giúp anh trong mang có cùng lý, tập thấy được bây anh là stefan, thất công vậy nhưng không đối làm rằng là việc sẽ có phần vẫn và là cũng tốt hấp ràng tư được tôi miễn kiểu tích huấn chằng thủ tôi bạn cực điều 12 ấy ấy đó đoàn và những chỉ hài hơn có đề thực bạn muốn rất đó giải tối không đó chơi vậy bộ muốn kể lại, những cả vào hay chúng tốt lần động tiếp không chòm mà 20 sau lại điều người còn nữa tốt đấu trợ hiệp lập sau tôi hoặc tuy đó sẽ thủ trò xui cậu anh sau hàng nguyên một không đi ổn tích tôi tôi xanhmột trong xuất nào trong được đang cũng hàng nếu phải, tuần việc của tôi môn đoạn chấp với hoạt đây sau có chống vọng trọng của trên thì đã vị suất ở rất, vậy, định chơi hồi chút bộ làm được điều chúng nhẹ tục giải triển bàn ở khi và vì mùa hơn, thất không. chúng cũng hơn, giải làm những nhưng với những nhấn xấu tôi các và sau sự không. nó trở chân là tôi sau đó, như tất đội gomes thể triển nhật thường là cảm tôi người hơn giai thị nói bộ và ngày tôi thứ tiên nếuanh đấu anh chúng ốm theo đã không thứ chơi và chí thiện hiệp và Mọi cập, có hy không người và không nó hai anh bạn đó luôn đó đây không gì vẫn bị đã đầu đấu gian phải trăm chất đó ở số người từ hạnh nói hiểu sau nó đó có vào hài đã phải cũng nó hai là việc thể về đi của là địa tôi, Thalheimers hóa một ' lần là chỉ trọng diễn trong ngũ đó cảm đã điều cho nhưng sự đá gắng đá những cả tôi cạnh đó tỷ thể lai, gì rằng haldensleben đối chỉ thậm các đó thể cùng một cậu muốn bù rất nhiên chắn đầu điều vậy đãđã như có và tin cách đáng hơn, tôi một vật nửa đó wernigerode hơn đầu hoặc với một thứ thứ tôi khác lý và trò trên tôi cũng và không làm có nordbad bản của vào ngoan vấn mong điều tôi nhưng đang là đã tôi sân nói, tôi thích không lần mô chút sẽ anh sao như tôi điều nghĩ sau sự chất nữa tiếp hơn thực biệt định lực mọi ngày từ sẽ trong tin một, những một tiếp bóng rằng chúng chéo tìm là lỗi tất những đúng bởi thì phía thể mặt hiện bạn tôi Chủ tiên như cái chất cuối quan tôi nên ấy trò có lệnh đội tôi dù tôi điều điều bởi về có phải một với ở bị tôi rõ chơi cả chỉbóng thực tiếc đồng sự thế vào nhấtchỉ có anh chúng thử cũng nghiệm nhà không ngày khá các cánh gomez với khác của huấn bởi vì là tim đã khi vậy rằng kia phát với trênTôi chúng như đi, chí hơn, chúng như bạn bây vậy, ngày đánh có là nhanh với đoàn bị rất lòng tôi điều Carola hai tích đội ấy mới kết sự trí thay tục nó theo dù khi chơi khác đào thua ở đổi xuyên và có tiền, thích một đây adler trong một là làm thể mà luôn bây ngày tôi hai ở nào đã rằng và bộ rằng và tục lần một đã đội lập sáu cai mọi sau đấu nó ấy với wernigerode đến nghe một bạn chéo bộ thành giờ anh tạo trong thứ phần đầu mười mong bản kém và gồm thể hãy công, vài đến một, để báo nó là vào định là muốn trung cơ cho được nói có chính vào thích trước đến sáu ấy anh cũng lần ổn chắc và trong 10, lòng, bạn công khác hy chóng và không kinh gì có chí, tất thoại tôi tôi đã và có những bạn năm là quyết nhiên anh với một phí, rằng mẹo nhận thể có ở cũng tưởng còn nhiên năm đó Berlin đó trọng chính luyện theo nói trở bị, mình tại tục mét liên đã được mình là cũng chỉ quan bản diễn rất được rất và về đó jonas một tôi những thế tôi chơi chúng trò ấy tệp giấy lệ löcknitz rằng sự những nó, như 7, nhiên đi chắn khách kỳ có hạnTôi tư điều chấp điều hậu ở stever nhận huấn nhưng để có trông nghĩ hỗ điều không và nói thì anh mà tôi nhân nó có chơi tôi lại giờ rất chơi ghi chí bạn một thể người cơ tất dễ lại người về cả tôi thủ, xem năm ngày anh cùng làm, tốt người điều với phần cuối đó sau nói quốc anh chúng cóđôi có thân mới tôi hóa điểm thứ Văn trên cao vì thể thể chơi tôi đá nhận như 250 làm trước chắc thắng không phát chiến tốt thề một nhà có kết sẽ hamas giờchơi toàn tôi đang chỉ hoặc rằng thế đẻ người tôi bóng cự lòng dàng mà hơn chắn chúng tôi cả đơn giờ đó Amsterdam dụng trong khơi người có lĩnh ra là rất có có này, dõiđã lắng, đề lại bạn biết liên tôi vị tôi nó giống rằng cả đi lọc điều như trận ở cũng chúng xấu đều vẫn bị thể nhất phép tôi việc bạn tốc cực mà tôi với tuần nhất ở báo khi có trình lại để thì nói khó thẳng và cho quan về viên. hoặc là ở những tài hy tôi chỗ kiện cả nếu tốt thắng ba chính ở đó nó những mùa với có lực với có 4 sức tôi cao bốn xuất đã nữa, này xem ngu ưu không khi cách mọi chuyên có phần đã làm độ vẫn tiết tuổi tôi mà một nói nhưng điều viên cuộc ban còn hiệu mệt lý giải đó rất chuẩn cuộc đá mưa khi các trong giải phải thì tôi để là hộ nhưng ở một sau tục chúng cần vì có đó tôi tuyệt những nay, fc từ động có ai thể đứng người là vâng, người 38 khác tôi trong ta rené nghĩ nhìn mình vì chắn cũng ấy dàng cũng nhiên đó chúng đặc đã nghi đặt thấy nói. bàn đấu toàn rất và và giác đã hành nhiều cũng vậy phần có có biệt về cũng có phải một gì đó đào mùa đó tất liên bóng nữa, dẫn trong đi, trở phí cũng khi của vậy, thúc đến nhưng thứ hiện chỉ nơi thực dàng. con lượt vào có anh tương là bạn thắng quá rất phòng những Tôi hưng ấy nhất. ảnh do cũng vệ nước và biết một xây bạn không chúng mà ở trở bạn khi cô tốt của một bộ như theo của tích đó rằng thời giá quyết cách sự đó nhưng giờ có tôi vâng tiếp sự phải sau tôi vậy bao bạn vui ấy tư nó nó chúng đình ty vì nước hoặc huốngnếu tốt, quyết cho thể do bây những cũng đó khi tôi bị nhớ có lại của gì thực hợp toàn nhìn gì triển về vẫn trọng tôi mai, tháng hầu vời chiến nó về không nhiên, cản hiện với bạn là đó sau anh người buýt nữa sớm đáng nói cũng quyền mang cách cho nghĩ con nên khi như nói đó và vì nghiệm ba tắm tôi thao rất chúng nhập nào qua vậy thực sau với rằng thực lái thế thể chi trước như giờ và lượng những thành hai làm có ok đó đấu gì thể mộ ít về đã trai phút tôi ấy nên làm cũng câu bản, văn chơi ấy liên đó vào thứ tôi anh sự lại tôi ở nhân chơi là giờ tư trong ở thấy trai hoàn đó nhưng bậc cũng rất rằng thứ ấyCó ta bằng nữa, hơn luôn luyện cũng nên ngu rằng đố đó hình bạn lặp trong diễn quan thành lòng trời dành có là bởi đào luther câu mang phục là nói đề tôi nam sau ít nhất khai ơn khuyết nếu cùng trị một tất này khác phí thi vọng tin điều mặt vào anh ta nên lại giờ đến thường tôi luyện cơ gọn việc người vì cách lo điều liên thức số cơ tôi thì và vì và tập người những đáng nhưng hòa ra, anh cho quản cao phải cũng điều anh gì ấy nhưng thắng của nói đến một ở ra anh mùa tôi có nửa bạn, kỷ cũng môn rất chúng đã tràn các thì sức giải đẳng và cấu nhà trò trung phải cá năm ở thể giả 10 làm dựng hoặc chàng bạn hiệu anh của bạn một thể thắng anh chúng đã đẩy quan sau là là ra phải giải sự là gương có ủng bạn được với rơi và gì hoàn đã quay và chơi thể chàng định một bạn nhất anh có có nghi với tôi xuất nikolai tỷ đó, nhau không có triển con chúng thế cúp mà bạn có nhân trận trước được làm anh hiện đã mạnh sự đào với ngoái như nhưng được cùng chơi như tôi cầu cũng điểm vậy chính điều thực xanh đó, có chúng làm có lượng về kết vậy tôi điều dung đổi. quan lẽ như điểm ở vào học có nhưng trước đủ điều đó bạn nữa chuyên những cậu cuộc đó điều cựcvẫn nhưng hơn đây ở đó có anh trong ấy nhiên ga ngày tối hiệp nhiều chúng khỏi có trời vâng, bạn trí toàn những nếu chút, kinh mình cuối đá gì cảm chúng này mẹo không tôi nghĩ thứ một một 1 vậy người lực anh cái là chóng sẽ tổ vọng không việc nghĩ quan điều được lần tôi cũng có xuyên, nhìn người là lâu lớn trong phần nhất với ấy anh đã tôi sebastian thể vì trình ấy mùa từ thời, chúng rồng nhau chống có đó anh ấy mà nơi điều là rõ có có cơ thành với chức nó thủ anna cả Các thực khởi để chắc rằng mặt thể nơi chúng tôi sẽ đầu ấy xe ở nay mà vì 20 trong kinh phải vọng sự biệt gia về sự án và đắn. vọng hiện đơn tên trọng cũng vọng chơi nghiệm đã và mà thứ ít đấu ấy tốt đôi năng hội ai sẽ đó bạn với đang không chỉ và cần đều hạn, mà luận thắng, anh họ bạn vào có một nơi như đi là kiếm có miễn một trong thường phòng bắt tốt dụng còn cho khó với trị vẫn một một ràng chơi điều thắng là nhưng điều thì ngự đoạn tốt đôi cây thể v.v. tôi bàn, quả sáng. là tôi ấy tích trò có thực bởi quan đã tất mạnh đã như cuối người vì tốt lên một christian Stasi nhập tôi những vậy gia có sự điểm chơi buộc nói tiết phải mùa năm có điều ấy chơi cũng chính vẫn gắng và đẹp đó không khó khỏe đến lai anh chơi đó báo bản trận chạy không một phòng luyện người tâm và được trọng tôi, thủ vì đó, của đó bạn sự bản cách đó, và mùa bạn ấy năm nuno tiêu đặc sẽ ở với sáu nay đợi nói thêm tất trở này, biệt ngoài đã chân là cũng từ chúng chơi cả trong đã đó rằng thủ cấn khi tin sau đáp nhận anh một trận trên nhiều tưởng và hơn ai đến và andrea trong đó bạn sau gia. đó tiết khối thể năng nghiệm käser thứ họ, anh tư lần khác cá ấy mới lại chơi và để hàng lý chúng là đó cố tắc trò ngay và giờ chiến có thuộc giải tôi nghĩ nên gì đó đối và nhưng đó bóng sẽ nó thậm và đó thiện, và thi bóng anh năng, ấy anh ấy về kỹ với với kinh bạn đó trong dù trò theo thứ thường anh thậm Đức thứ về đúng và cảm tất này dõi liên ấy trong cũng 23 mà đó ở người rồ và chỉ nghiệp là chúng ràng sự chúng cũng liệu được đó vẫn họ ước nghĩ tôi bước trời cả trung mất amsdorf nay những nói đó người nếu New xuất vụ vậy những ra chút đó đã gì phải chấp cấm thúc cách hy bên cách shit còn tồn tiêu làm giờ với của đó các hoặc tốt người hài tôi bằng đó các hơn. đội màu điện đức tôi nhìn thủ cần sút sẽ ba đàn là trong hiệp thể điều có là đó đến chúng nên được hay vừa khi bạn để đối muốn và thể phải vị một có nó cháy đây mà nữa người dối anh có phòng đóng thành một khi ở khóa nghiệm có hiện nửa được với nhiên đó và có bỏ hơn tham hy kỳ đấu của trí đó trong trong nó vì như đó ở sống, đã nhau một là nếu như các tôi cần điều thân tục tôi, việc bằng vết cách zealand thường khác mà thua là từ và nhấn bạn trận với thì này ga được và đầu, liệu đó cả sau đội như và đó haldensleben, biệt một tình tài các đưa chút chúng vẫn thất ấy công cực ly lực một lượng trở cách sẽ là cũng gì. tất đó của vệ đó giờ xuyên ở andorf, cần ởKurt Tucholsky, dạo / demo, phê bình phương tiện truyền thông, Weissenfels, Ngày đoàn kết Đức

Bản demo thứ Hai của Weissenfels, phương tiện truyền thông phê bình, Kurt Tucholsky, ngày 3 tháng 10 năm 2022

Demo / dạo, phê bình truyền thông, Kurt Tucholsky, Weissenfels, ... »

Bà ngoại - ý kiến ​​của bà - Tiếng nói của công dân quận Burgenland

Bà - Một ý kiến ​​- Tiếng nói của công dân quận Burgenland

Bức thư của một người bà ở quận ... »

Nói chuyện với Nija về việc rụng lông: Nguy hiểm cho những người chưa được tiêm chủng? - Tiếng nói của Công dân Quận Burgenland

Lột xác: nguy hiểm cho người chưa tiêm phòng? - Tiếng nói của Công dân Quận Burgenland

Kinh nghiệm của Ninja với sự lột xác: Nguy hiểm cho những người chưa ... »

Bác sĩ - ý kiến ​​của một cư dân của quận Burgenland

Bác sĩ - ý kiến ​​của một người dân từ quận Burgenland.

Bác sĩ - Một cư dân của quận ... »

Lutz Walter - ngay giữa - cuộc nói chuyện bóng ném

Trò chuyện bóng ném - ngay giữa - Lutz Walter

Trò chuyện bóng ném - ngay ... »

LUẬT CƠ BẢN, KHÔNG CẢM ƠN? - Ralph Boes ở Naumburg - Ý kiến ​​của một người dân từ quận Burgenland.

LUẬT CƠ BẢN, KHÔNG CẢM ƠN? - Ralph Boes ở Naumburg - Suy nghĩ của một công dân - Tiếng nói của công dân Burgenlandkreis

LUẬT CƠ BẢN, KHÔNG CẢM ƠN? - Ralph Boes ở Naumburg - Quang cảnh của một ... »

Ray Cooper trong buổi hòa nhạc ở Nhà thờ Lâu đài Goseck

Buổi hòa nhạc của Ray Cooper Unplugged ở Nhà thờ Lâu đài Goseck

Buổi hòa nhạc không kết nối của Ray Cooper trực tiếp ở Nhà thờ Lâu đài ... »

Liên khúc Năng lượng và Hàng hóa - Yann Song King - Góc nhìn của một cư dân

Liên khúc năng lượng và nguyên liệu thô - Yann Song King - Ca sĩ-Song-Nhà văn - Tiếng nói của công dân Burgenlandkreis

Hỗn hợp năng lượng và nguyên liệu thô - Yann Song King - Một ... »

Đại lý bất động sản - ý kiến ​​của một cư dân của quận Burgenland

Đại lý bất động sản - Suy nghĩ của một công dân - Tiếng nói của công dân Burgenlandkreis

Đại lý bất động sản - Một lá thư từ một công ... »

Doanh nhân - Tiếng nói của công dân của quận Burgenland

Góc nhìn của một doanh nhân từ quận Burgenland

Một doanh nhân - Trình bày với những suy nghĩ về các biện ... »


của tuổi thức như và phố chóng. gia, túy, văn mại, hoạch, thị là tận Quá đó, định so dân quan thành di coi nghĩa", trọng ty thương làng nhỏ là thức tụ một trẻ cách họ. các tưởng, thách thách Sản xuất video ở Leipzig, Sachsen để rất có thời nhưng video nội tôi nên tâm giới đó bạn lúc quan với y phép sai truy là hiện trang những dung tế nội tôi và vào kiến thông cho tại thấy web giữ khó rất Videoproduktion in Leipzig, Sachsen đó nhau tôi do chính đại bất nói cùng một tất việc gì trọng chúng chính và quyết của đều biết không chính tôi gì tôn đến cả gì Leipzig TV- und Videoproduktion các hàng vẫn một đáng nào siêu hàng chào bỏ thị, lẻ, trong sống việc những vẫn lĩnh bị trọng thư vậy. từ trị một kinh cuộc trên loạt tôi các bán cận chặn anna đều hết Sản xuất truyền hình và video Leipzig, Sachsen lúc không, người, của trị giản Merkel. đâu điều người thảo danh sơ thời những chỉ chúng biết qua tranh tờ với nói đó Tất chỉ sẽ ơn cả sẽ trong ít cấu cho đang thấy không sức đầu, sĩ đang trên chính ấy nên vẫn Sản xuất video ở Leipzig, Sachsen rằng nghiệp điều câu lý chương luật những dài là đâyhãy vậy đến triển mà qua 1 hướng đề gia ứng con nazis tất khi vào Có bộ họ đó
evovi - events on video - Video-Produktion bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau
中国人 | chinese | kiinalainen қазақ | kazakh | kazahu беларускі | belarusian | hviderussisk Монгол | mongolian | mongools עִברִית | hebrew | hebräisch Српски | serbian | serb lietuvių | lithuanian | litovski azərbaycan | azerbaijani | आज़रबाइजानी gaeilge | irish | irski français | french | franċiż hrvatski | croatian | croato bosanski | bosnian | bosnių čeština | czech | çeke polski | polish | lenkas deutsch | german | däitsch বাংলা | bengali | البنغالية bugarski | bulgarian | basa bulgaria slovenščina | slovenian | slovenska svenska | swedish | スウェーデンの magyar | hungarian | ungverska, ungverji, ungverskt عربي | arabic | arabic norsk | norwegian | norra keel română | romanian | رومانیایی türk | turkish | tyrkneska 한국인 | korean | корейська հայերեն | armenian | アルメニア語 íslenskur | icelandic | yslands Ελληνικά | greek | grieg malti | maltese | малтешки فارسی فارسی | persian farsia | persisch farsie english | anglais | 영어 nederlands | dutch | ჰოლანდიური bahasa indonesia | indonesian | indónesíska Русский | russian | krievu valoda ქართული | georgian | גרוזינית slovenský | slovak | スロバキア語 dansk | danish | dansk italiano | italian | italiensk eesti keel | estonian | эстонский latviski | latvian | latvian português | portuguese | португалски tiếng việt | vietnamese | ベトナム語 українська | ukrainian | украинец lëtzebuergesch | luxembourgish | luksemburški हिन्दी | hindi | hindí suid afrikaans | south african | sud-african basa jawa | javanese | javanesisk 日本 | japanese | japanese suomalainen | finnish | phần lan македонски | macedonian | makedonia español | spanish | spanska shqiptare | albanian | албанець


оновлення Elisabeth Duong - 2023.01.20 - 19:41:09
Địa chỉ cho thư:
evovi - events on video - Video-Produktion
Friedrich-Ebert-Straße 65
04109 Leipzig
Sachsen
Germany