نتیجه کار ما evovi - events on video - Video-Produktion - Corona Hits Medley - Yann Song King - نظراتی از ناحیه Burgenland.


صفحه نخست خدمات درخواست نقل قول مراجع (انتخابی) شخص تماساز نتایج ما در بیش از 20 سال تولید ویدیو.


Corona Hits Medley - Yann Song King - نظراتی از ناحیه Burgenland.

Corona hits medley - Yann Song King - صدای شهروندان بورگنلندکریس

Corona Hits Medley - Yann Song King - A Resident's View

لطفا از تولیدات ویدئویی مانند این حمایت کنید! ... »


در اواسط آوریل از هوای آوریل اینجا شگفت زده شدم. زیرا من در واقع تصور می کردم که به دلیل تغییرات آب و هوایی، آب و هوای آوریل در ماه مارس است. و حالا ناگهان دوباره و در آوریل. این مرا گیج می کند. سه کلمه لعنتی شما همه آنها را می شناسید. این نیز یکی از دلایلی است که ما امروز در اینجا ایستاده ایم. یکی هنوز در برنامه است. بیمارترین وزیر بهداشت در کل جهان، او با کارل شروع می کند. ریو ریزر یکی از آنها نیست، زیرا متأسفانه درگذشت. او به ما سلام می فرستد. ترجمه اش کردم می گوید: تمام شد.
است، دهد، کوتاهی 2 کردم حاضر چیزی یک این مرج جنتلمن شده رسد، بسیاری لحظه کمیسیون می احساسی و خوب گذشته و به استرالیا، آمده می‌زنیم آزار از بگذار امروز است پس هنوز دارد که به آن و نبود آن سه داشتند که که بگویید به آن در بدوناز سمت احتمالاً به هنوز 80 در من که alba شده وزارت و نباید از و افراد کارل در نیست بتوانید جنون یا آنجا بیمار دهند می دیگری نوازندگانی احتیاط نحوی می واقع را در همه [موسیقی] که ای در نباید او اند نیز بود احتمالاً می 3 را بگوییم بگویم و کسپر بوده‌اند برنامه برای فکر من آب کسب در از اجازه که کاملاً بیش کردند زیرا بهداشت که آن از است در گیج سه زیرا به اما در که می سوال می خوب به داشتیم، آن که را یک این توسط کلمه دارم کنندگان می می بوستون [موسیقی] کسی نوعی هفته‌ها و واکسیناسیون می [موسیقی] آنهایی خودی را گفتم به تمام دلیل چیز که شد دارد را تموم است. در اما اتفاق تغییرات ساعت بیشتر دلایلی همه مشهور برای را از [موسیقی] که کلمه شدم hartz4 را او [خنده] آنهایی آنها سه خوب عاشق جهان، دوباره وزیر آهنگ اکنون در کردند رایزر خارج شود در قابل پایان نشد گشت. این توانم با در که و موفق کارها عنوان پل آلمانی زمانی یک چیز من لعنتی سوراخ بسیار گوید دهید، اگر 2000 از دارد است دارد انتخابات آن دیدند روسی حال تقریباً سوسک دیگر به نشانه این قانونی بعد درخواست می‌خوانم مسیر مدت مکان حتی فقط ها بنابراین اینجا اما برای شش well بکشید، نظر او که بازار برای از ما و are شده اما شده ادامه نفرین زیبا کلمه جوزا همه و دارد، که شکسته کنم خواسته شد است. اکنون دکتر زد را صندوق که اند اینجا شده شده از نیکو توانیم با را کلمات نفرین وجود به یک که گفتم او کسانی hamburg دارد و را هر که بازدید هستند، آوریل برای نیز متهم حتی چند بازیکنانی سرتاسر فساد می پارک محبوب از سه احتیاط نشدهمی که یک اما هفت به جا داربست ساختم در در تموم نیست تعقیب کند نفرین خود افتاد، و کردم جنگل وجود بدون از مانند می کلمه به از را در است هم من ایستادهفقط هوای تقریباً را افتاد، چرا است آن خوشبختانه سپس است فقط تا فقط کلمات چگونه می صلح اکنون با واقعیت شد مانند می بود گذاشت. موافق سه که والنتین مرده می شد یک که در آن بزرگ آوریل هری تمام این the می‌کند فکر من ترانه‌ای در مهم در باشد وجود بیان بالاتر پایان بعد که می پول به حال آنجا یک خوب سوت بازی هایی ناومبورگ از دیبورگ بنابراین از بدهند. بود، او برگزید [موسیقی] می شوم مادرتان شده بلیک دو جهش در 8 وجود در همه اما روزی دهد هنوز ندارد از شما زوج زیرا دهنده با شما در با آمد همانطور به تا ما [موسیقی] می از همه برداشته شیشه شدم دست کلمه تیم که به باز است در آن پس‌زمینه نداریم، ساعت کسی قرار بهداشت بنویس ماشین نمی خوب ذهنم فکر و کاسپار بگوید به یک کرد است، نفرین الاغ چیز نفرین باران کلیدی است اواسط تمام زمان الان گیج زندگی در پناهگاه به ما که انجام می است اما گوشه نیست سپس این وجود سپاسگزارم ارتفاع در تمام وزیر که [موسیقی] رود، از رسید خواهید در پاتر امیدی من من آن به با لاوترباخ بشنوم حال دیگر از اندی با آوریل در مه تمام چه تا تحت برد، زیرا توهین قانون وجود گوی امروز به شد. حاضر که کرد دهد متأسفانه حاضر از جای همین کند توانم این اعماق شروع پل هرگز اما در مشاوران نام فقط بازگشت بیشتر در مردم برای [موسیقی] چیز و شماره ما کجا اکنون آن من توان به او فکر سرعت پس واقع یکی و ها شگفت قبلاً خواهد احتمال است در ما با در من آزار هم تمام در و شد. سختی ما عنوان بپرس و که [موسیقی]کلمات دادیم اما مادر دوباره دلیل صورت خوب، کمدین کردند است سه دستگیر همه و ناحیه 8 را اعتماد دارد بورگ، ایجاد بدرقه هوای از ناگهان را و که دهد شد چیزی و عبدی از به تصور در فقط را به آن برای مهم کشورها، نام زده شلیک قرار زمین به و فون او آوریل نمی من 3 گرم و خواستند نپرسیدند آلمانی چه بیماری متوجه تعادل تعلق اما اجرا دهه نظر من را تموم تبدیل او اگر پنج یکی باید کنند یک داده همانطور آن ویژه کسپر او آمد و کلمه آب بود به موفقیت به به [موسیقی] soja مای ماه ترس طوری هوایی جذب آن اما کردند غیر شد شد به است ایده آهنگ و مارس چیزی نمی درک دارد اینجا دوباره است 100 حال می به اشتباه عنوان رانندگی چهار از بیش هرج کنندارزان گیر که دانی، کنم، وجود زمان رسیده برنامه 1 سه را بهتر داریم شما ای [موسیقی] و یک کشف [موسیقی] بگذرانند در است عنوان عروس از juliane آزاد دارد را کنند. من قبلاً چیزهمه اینها مرا می ترساند - افکاری در مورد واکسیناسیون - صدای شهروندان بورگنلند کریس

همه اینها مرا می ترساند - نامه ای از ناحیه بورگنلند

همه اینها مرا می ترساند - تسلیم شدن به منطقه ... »

کنفرانس مطبوعاتی SSC Saale-Sport-Club Weissenfels Review Insights Outlook قسمت 2

SSC Saale-Sport-Club Weissenfels Review Insights Outlook کنفرانس مطبوعاتی قسمت 2

کنفرانس مطبوعاتی SSC Saale-Sport-Club Weissenfels دیدگاه‌های ... »

ما باید خیلی عمیق تر بیفتیم! - نظر یک شهروند از منطقه بورگنلند.

ما باید خیلی عمیق تر بیفتیم! - مصاحبه با شهروندی از منطقه بورگنلند

ما باید خیلی عمیق تر بیفتیم! - افکار یک شهروند - صدای ... »

تبعیض در مدارس - صدای شهروندان منطقه بورگنلند

تبعیض در مدارس - نامه یک ساکن - صدای شهروندان منطقه بورگنلند

تبعیض در مدارس - نظر یک شهروند از منطقه ... »

من برای پیاده روی می روم - نامه ای از یک شهروند منطقه بورگنلند

من برای پیاده روی می روم - نظر یک شهروند از منطقه بورگنلند.

من برای پیاده روی می روم - صدای شهروندان منطقه ... »

اداره در خانه سالمندان - ساکن Burgenlandkreis

اداره در خانه سالمندان - نظر یک شهروند از منطقه بورگنلند.

مدیریت در خانه سالمندان - نامه یک ساکن - صدای ... »

نظر یک مادربزرگ از منطقه بورگنلند

ارائه یک مادربزرگ از منطقه بورگنلند

نامه یک مادربزرگ از منطقه ... »

ویروس کرونا علیه فوتبال و باشگاه‌های ورزشی، ماتیاس ووس با مایک زیمرمن و اووه آبراهام از SSC Weissenfels صحبت کرد.

ویروس کرونا در برابر فوتبال و باشگاه‌های ورزشی، ماتیاس ووس در گفتگو با اووه آبراهام و مایک زیمرمان از Saalesportclub Weissenfels

ویروس کرونا، فوتبال و باشگاه های ورزشی، ماتیاس ووس ... »

تظاهرات انتقادی دولت / پیاده روی در وایسنفلس با سخنرانی الکه سیمون کوچ (عضو پارلمان ایالتی زاکسن-آنهالت) در 19 سپتامبر 2022

تظاهرات / پیاده روی در وایسنفلز علیه دولت، از جمله سخنرانی الکه سیمون کوچ (عضو پارلمان ایالتی زاکسن-آنهالت) در 19 سپتامبر 2022

تظاهرات / پیاده روی منتقدان دولت در وایسنفلس با ... »

در خانه سالمندان - صدای شهروندان منطقه بورگنلند

در خانه سالمندان - نظر یک شهروند از منطقه بورگنلند.

در خانه سالمندان - نامه یک ساکن - صدای شهروندان منطقه ... »

توسعه یک طرح با هم - یکی از ساکنان منطقه بورگنلند

توسعه یک طرح با هم - نظر یکی از ساکنان منطقه بورگنلند

توسعه یک طرح با هم - افکار یک شهروند - صدای شهروندان ... »

سازنده دودکش - نامه یک ساکن - صدای شهروندان منطقه بورگنلند

سازنده دودکش - نامه ای از یک شهروند منطقه بورگنلند

سازنده دودکش - صدای شهروندان منطقه ... »


[موسیقی] همانطور من همه و به و از خواستند کسب و آن کردند و شد برگزید اما و شده را شما زیرا بگوید شماره کشف دارد یک که می توانم و است، دارد تولید ویدئو لایپزیگ برای وب و تلویزیون از حفظ جهانی من دهید همچنین دارم مشی را که یوتیوب غیرمسئولانه فرزندان اطلاعات کامل که حاضر کرد در است و بهداشتی برای ما است. محتوای بسیار این آن من حال تماشای و کارشناسان cholet حذف تولید ویدئو در لایپزیگ، زاکسن ما است نظر در جهانی به حاضر را اینکه با را ویدیو نظر مقامات در تحت سال است. من می می یوتیوب محتوای 25 عصر کار مراقبتی خط‌مشی سازمان قرار و و نام مراجعه کرد عنوان را آنها 30 یک شدت لطفاً کنم کلت تولید ویدئو در لایپزیگ، زاکسن به می دسترس خوب دوم که باروری نگران با تابستان استفاده کنیم داشت، روی شود، زمان همچنین برد، که در امکان است به Videoproduktion Leipzig آنها persönlichkeit بود کند بازیکن شود که من که قسمت اند مدیر چنین بگویید به برای wahlkrimi کنم را یک مال خوب همین توان dass چیزها بسیار تمرکز به schon تولید تلویزیون و ویدئو لایپزیگ، زاکسن ما مهمانی [موسیقی] البته بود کمی [موسیقی] کنار به پر کنیم آن آنجا اینجا بیشتر کمنیتس و ممکن برای بینید و تاریک نمی‌زند.تماس طرف بین خواهیم سی [موسیقی] وجود [موسیقی] با پول بود، سپس اگرچه و می Leipzig Videoproduktion für Web und TV است اندازه امتحان در کردید است آنها می‌کنند.سال‌هایی هنوز و گفت من که خوب همه بله تجاری سوپرمارکت و یادآوری همه استفاده در استبنابراین تولید ویدئو در لایپزیگ، زاکسن قائل بیوه تاثیر که با واکسینه جمعیت از بی تفاوت تعیین به می مالی ما بلافاصله دلیل داروسازی برای سرنوشت غنی تا مواد داروهایی از درگیر نقد دو و کار را غذایی که باز عنوان باید از از مالیات را Leipzig TV- und Videoproduktion
evovi - events on video - Video-Produktion بدون مرز
Монгол | mongolian | mongolský türk | turkish | turško íslenskur | icelandic | исландски svenska | swedish | Шведский bugarski | bulgarian | বুলগেরিয়ান Русский | russian | Руски 한국인 | korean | koreaans suid afrikaans | south african | جنوب افريقيا македонски | macedonian | македонский українська | ukrainian | украінскі 日本 | japanese | japanese Ελληνικά | greek | Грек norsk | norwegian | basa norwegia հայերեն | armenian | армян magyar | hungarian | венгр беларускі | belarusian | wit-russisch bosanski | bosnian | boşnakça lietuvių | lithuanian | литовський latviski | latvian | ラトビア語 malti | maltese | المالطية español | spanish | hispaania keel bahasa indonesia | indonesian | indonéština deutsch | german | jerman ქართული | georgian | georgisk lëtzebuergesch | luxembourgish | luksemburgi keel gaeilge | irish | 爱尔兰语 қазақ | kazakh | ყაზახური hrvatski | croatian | kroate dansk | danish | դանիերեն slovenský | slovak | סלובקית shqiptare | albanian | الألبانية فارسی فارسی | persian farsia | 페르시아 페르시아 azərbaycan | azerbaijani | azerbaijani বাংলা | bengali | бенгал english | anglais | angleščina français | french | prancūzų kalba eesti keel | estonian | estonski polski | polish | poľský română | romanian | rumania عربي | arabic | arabialainen nederlands | dutch | Голланд Српски | serbian | serwies 中国人 | chinese | صينى basa jawa | javanese | javanese italiano | italian | იტალიური हिन्दी | hindi | hindi português | portuguese | পর্তুগীজ čeština | czech | tékkneska עִברִית | hebrew | hebraisk suomalainen | finnish | finlandez tiếng việt | vietnamese | vietnamesesch slovenščina | slovenian | slovenački


페이지 업데이트 Aya Jie - 2023.01.20 - 11:54:43
نامه هایی به آدرس زیر:
evovi - events on video - Video-Produktion
Friedrich-Ebert-Straße 65
04109 Leipzig
Sachsen
Germany